Aktualności

 
KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SM "FILAR"
 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar” ogłasza

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej  „FILAR” w Elblągu działając na podstawie Art. 49 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami oraz § 27  pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu  ogłasza  konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni.

1. Wymagane kwalifikacje kandydata

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata, pełnia praw publicznych,
 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu oraz zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Spółdzielcze brak pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
 • znajomość Statutu,
 • znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
 • znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
 • pozytywnie będą oceniane: wcześniejsze zatrudnienie w spółdzielczości mieszkaniowej, posiadanie uprawnień budowlanych i licencji zarządcy nieruchomości.

2. Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia,
 • informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon kontaktowy),
 • dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy i kwalifikacje do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,
 • proponowana własna koncepcja działań w zakresie działalności spółdzielni,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 • klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Przedłożone dokumenty winny być  potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopiami (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).

3. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty z dokumentami oraz podanym zwrotnym adresem pocztowym, numerem telefonu kontaktowego, adresem elektronicznym należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:

>>Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Filar”<<.

Miejsce i termin składania ofert:

Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu ul. Marii Konopnickiej 2A/18 do dnia 08 kwietnia 2022r  do godz.14.00 (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

RADA NADZORCZA SM "FILAR"