Organy spółdzielni

 
Do organów Spółdzielni należą :
1.     WALNE ZGROMADZENIE
2.     RADA NADZORCZA
3.     ZARZĄD

WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE  jest najwyższym organem Spółdzielni i może zostać podzielone na części , jeżeli liczba zrzeszonych członków Spółdzielni przekroczy 500 osób.Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia , z tym , że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście , z uwzględnieniem § 82 ust.5 Statutu.Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.W obradach Walnego Zgromadzenia  mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne zaproszone osoby przez Radę Nadzorczą.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1.     Uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej,

2.     Rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

3.     Rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności spółdzielni, oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

4.     Podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej i sposobu pokrycia strat,

5.     Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

6.     Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

7.     Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8.     Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału Spółdzielni lub jej likwidacji,

9.     Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą jako organ pierwszej instancji,

10.   Uchwalanie zmian Statutu,

11.   Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnianie Zarządu do działań w tym zakresie,

12.   Wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13.   Wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

14.   Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia  oraz Rady Nadzorczej,

RADA NADZORCZA

RADA NADZORCZA sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.Rada Nadzorcza składa się z 8 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie  spośród członków Spółdzielni.Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni , wskazana przez osobę prawną.Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady.W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby , będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Rozpoczyna się od wyboru na Walnym Zgromadzeniu i trwa do wyboru nowej Rady Nadzorczej na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbytym w czwartym roku od wyboru.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:1)      odwołania większością 23 głosów przez Walne Zgromadzenie,2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,3) ustania członkostwa w Spółdzielni.Na miejsce członka Rady Nadzorczej , który utracił mandat , najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – innego członka Rady Nadzorczej.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1.     Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej,

2.     Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 

o    badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

o    dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

o    przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3.     Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4.     Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości , dla potrzeb których przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu , po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni , których prawa do lokalu związane są z tą nieruchomością

5.     Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,

6.     Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,

7.     Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,

8.     Składanie Walnemu Zgromadzeniu  sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9.     Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

10.   Wybór i odwołanie członków Zarządu.

11.   Uchwalanie regulaminu Zarządu .

12.   Ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

13.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał  Zarządu, w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność .

14.   Zwoływanie Walnego Zgromadzenia  na warunkach określonych w Statucie

15.   Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z Rejestru Członków Spółdzielni,

16.   Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawienie wyników z lustracji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

17.   Wybór  biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,

18.   Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, ustalania wysokości wkładów oraz sposób ich wnoszenia i rozliczeń z tego tytułu,

19.   Uchwalenie regulaminu w sprawie warunków organizacyjno finansowych zadań inwestycyjnych realizowanych w celu sprzedaży mieszkań.

20.   Uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

21.   Uchwalanie regulaminu określającego zasady rozdziału  kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali,

22.   Uchwalanie zasad korzystania przez członków z garaży, miejsc postojowych, finansowania ich budowy, wnoszenia wkładów oraz rozliczeń z tego tytułu,

23.   Uchwalanie zasad przyjmowania członków,  i zamiany mieszkań,

24.   Uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

25.   Uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego w zasobach spółdzielczych i współżycia mieszkańców.

26.   Uchwalanie regulaminów organizowania przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię,

27.   Uchwalanie zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,

28.   Uchwalenie regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali oraz ustalania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

29.   Określenie lokali do wynajmu i określenie kryteriów wyboru najemców,

30.   Podejmowanie uchwał w sprawie zwiększenia obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej.

31.   Uchwalenie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,

32.   Uchwalenia innych regulaminów wynikających z celu i przedmiotu działalności Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej :

Ryszard Tomaszewski, Daniela Dreczka, Jarosław Olszewski, Barbara Kapała, Ewa Karpowicz, Lila Lis, Lucyna Stolarska, Joanna Kusznierewicz.

ZARZĄD

 ZARZĄD kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd składa się z trzech członków w tym prezesa i jego zastępców wybieranych w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą . Członkowie Zarządu powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje tj: odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu pracą podmiotów gospodarczych oraz wykazać się znajomością problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji , nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni w ustawie Prawo Spółdzielcze, Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statucie, a w szczególności:

1.     Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni

2.     Podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem własności domów lub lokali ,

3.     Zawieranie umów :o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;o ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych , użytkowych,garaży i miejsc postojowych w lokalach garażowych wielostanowiskowych,o budowę lokali mieszkalnych , użytkowych i garaży ; no sprzedaż i kupno lokali mieszkalnych , użytkowych i garaży ; o przeniesienie własności lokalu ; najmu lokali oraz dzierżawy gruntów,

4.      Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej

5.     Prowadzenia gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywania związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

6.     Zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

7.     Sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych , przedkładanie ich Radzie Nadzorczej i do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

8.     Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowywanie pod względem formalnym ,  ustalanie porządku obrad i przedłożenie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych przez członków Spółdzielni,

9.     Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

10.   Udzielanie pełnomocnictw,

11.   Współdziałanie z organami władzy rządowej i samorządowej  oraz organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi,

12.   Zaskarżanie do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu,

13.   Podejmowanie decyzji o umorzeniu odsetek z tytułu nieterminowych płatności,

14.   Prowadzenie odrębnej dla każdej nieruchomości : - ewidencji i rozliczania przychodów i kosztów ; - ewidencji wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości,

15.   Podejmowanie innych czynności wynikających z zapisu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo Spółdzielcze,

Skład Zarządu:

Anna TomczakKrystyna Pawluć.